She sang Lullaby crumb-raccoon ... lulled both))
And this is the most beautiful lullaby (listen to the Nete :)

On race
Patuhayuts zorkі-splyushkі ...
Gulі ўse,
Kazkі ўse
Pahavany padushkі pad.
Spyats i i myshkі stryzhy,
Spyats mashyny ¢ garages
You taksama
mom Calea
Tsіha-tsіhenka lyazhy ...
Bayu-bye, bye-bye,
Vachanyaty zakryvay
☺️ # Sonya_kroshka_enotMy Instagram profile.